Vzorové prohlášení o přístupnostiÚvodem

Prohlášení o přístupnosti je součástí webových stránek. U subjektů, jež mají přístupnost jako povinnost, musí být prohlášení povinně na stránkách.

V prohlášení o přístupnosti subjekt deklaruje, že se přístupností zabýval, že si je vědom případné taxativní povinnosti, určuje výjinky z přístupnosti u některého obsahu a dává uživatelům k dispozici způsoby, jak získat informace alternativní cestou.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra najdete Zjednodušený vzor prohlášení o přístupnosti jak jej definovala Evropská komise.

My jsme pro vás připravili již rovnou použitelnou vzorovou šablonu v trochu širším pojetí než je vyžadováno ze strany EK, za to však se vším co se od prohlášení bude chtít i v budoucnu.

Vzorové prohlášení o přístupnosti je řazeno pro větší přehlednost do několika kapitol.

Vzorové prohlášení si můžete níže prohlédnout a jeho text si zkopírovat, ale můžete využít i předpřipravených dokumentů se shodným textem v různých formátech.

Nezapomeňte si text přizpůsobit svým potřebám, zejména:

 • Doplnit/nahradit klíčové slovo [Název] jménem své organizace
 • Vyplnit výjinky u obsahu který nyní nemůžete učinit přístupný a také je odůvodnit (některé příklady jsou v příslušné kapitole, ale berte je jen jako příklady)
 • Doplnit adresy na všechny vaše internetové stránky
 • Doplnit příslušné kopntaktní informace

Pokud nejste tzv. “povinným subjektem” - tedy přístupnost vám neplyne jako povinnost z příslušného zákona o přístupnosti tak to neznamená, že se přístupností nemusíte zabývat vůbec. Upravte si tedy příslušné pasáže tak, aby bylo jasné podle čeho přístupnost děláte.


Zde je ke stažení níže uvedený text vzorového prohlášení o přístupnosti v různých formátech.

Prohlášení o přístupnosti

[Název] zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 992019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

[Název] je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

[Název] se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 20162102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 992019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky [Název], tedy na následující:

 • www.nazev.cz
 • blog.nazev.cz
 • shop.nazev.cz

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 20182048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

 • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
 • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 642008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

 1. U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých výzkumů jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
 2. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje [Název] v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči [Název] a to prostřednictvím kontaktů uvedených [na [OdkazNaKontakty], nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje [Název]. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu [MailWebmastera]