Nová a stará právní úprava přístupnosti


Dosud platilo ustanovení § 5, odst. 2, písm. f), Zákona č. 3652000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění ke dni 8.4.2019, které ukládalo povinným subjektům (tedy orgánům veřejné moci):

f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis

Prováděcím právním předpisem byla pak Vyhláška č. 642008 Sb., o přístupnosti, která stanovila technická pravidla pro přístupnost.

Od 9. dubna 2019 tuto právní úpravu nahrazuje nově Zákon č. 992019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, což je nová komplexní úprava obsahující jak samotné povinnosti, tak i vymezení povinných subjektů a technické postupy. Tento nový zákon dále zrušuje jak původní ustanovení v Zákoně o ISVS, tak i vyhlášku o přístupnosti.

Ovšem zákon dále v ustanovení § 13, odst. 7, uvádí, že: “Do 22. září 2020 platí pro internetové stránky spravované povinným subjektem podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona právní úprava stanovená vyhláškou č. 642008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.”

To znamená, že povinný subjekt MUSÍ dodržovat i nadále povinnosti podle bývalé vyhlášky o přístupnosti až do doby, kdy buď zrenovuje internetové stránky, nebo do konce platnosti přechodných ustanovení Zákona 992019 - tedy do 23. září 2020. Dále ale subjekt již MŮŽE postupovat dnes podle nového zákona a jeho pravidel.